Před cestou do Návar…

R O Z H O D N U T Í

o dočasném omezení vstupu do lesa na níže specifikovaných lokalitách.

(veřejná vyhláška)

Městský úřad Jindřichův Hradec, jako orgán státní správy lesů, (dále orgán SSL) věcně příslušný podle § 48 odst. 1 písm. e) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále lesní zákon) a podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a místně příslušný podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád) r o z h o d l v řízení o dočasném omezení vstupu do lesa t a k t o :

1 Podle § 19 odst. 3 lesního zákona, v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů, dočasně omezuje vstup do lesních porostů ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., IČ 42196451, sídlo Přemyslova 1103, Hradec Králové na níže uvedených lokalitách…

…  k.ú. Navary odd. 163,183,184

2. Ukládá Lesům České republiky, s.p., aby s odkazem na toto rozhodnutí, dočasné omezení vstupu do lesů vyznačil v terénu a to na vyústění lesních cest a po uplynutí doby toto označení odstranil.

3. Z dočasného omezení vstupu se vylučují tyto osoby:

a) vlastníci lesa a osoby vykonávající práce v lese, zejména práce spojené se zpracováním kalamity.

b) osoby, které v těchto lesích plní své povinnosti podle zvláštních právních předpisů.

4. Dočasné omezení vstupu do lesa se vyhlašuje s okamžitou platností do 28.2.2015.

více zde i s mapou

Soukromá přírodní rezervace?

Přírodní rezervace (PR) má stanoveny obdobné základní ochranné podmínky jako národní přírodní rezervace a vyhlašuje ji obecně závazným předpisem příslušný krajský úřad, který rovněž povoluje výjimky z ochrany, jde-li o veřejný zájem, s výjimkou PR ležících v CHKO nebo na území vojenských újezdů.

Praví pravý suchý úřednický jazyk. A jaká je realita? Soukromá! Přírodní rezervace, výsostně privátní, nadmíru omezená, se spoustou zákazových cedulek a velících piktogramů.

Co z toho vyplývá?

Psům bez vodítka vstup zakázán. Čtyřnožec je celkem poslušný, ušiju mu tedy delší ušiska na gumičku přes kebuli a směle ho budu vydávat za králíka. „Čili vidíte: on to ví, že není králík, a přesto dupe.“ Ona stejně ví, že není králík a trávu naprosto zběsile baští. A vodítko můžeme nechat v batohu.

Cestu si najdeme. I přes povely, zákazy, nařízení a diktát.

BBBB – Borůvky Budou :) Bez deBat :)

Už před lety nás do zdejšího kraje nechtěl pustit pohraničník, bo jsme vypadali podezřele. Tenkrát jsme to zvládli a prošli. Kéž se v dnech příštích žádná další podobná zastavení neopakují.

Mimochodem, pozná se podle poslední fotky geografický sever?